Home » Kilometráž SK

Kilometráž SK

Kilometraz slovenskych riek/ Riverguide of Slovakia:

Oblasť Vysoké Tatry/ Region High Tatras

Východné Slovensko / East Slovakia

 

Vysvetlivky:

Ú – ústie

N – náhon

X – nezjadné, preniesť

! – pozor nebezpečenstvo, prezrieť

][c – cestný most

][ž – železničný most

][p – lávka pre peších

 

ČSK – kilometráž Československých riek 1980

NSK – nová slovenská kilometráž 2015

Popis československých riek vychádza z kilometráže Československých riek, vydaných knižne nakladateľstvom Olympia v roku 1980. Kilometráž však už zastarala a nezodpovedá aktuálnemu stavu, preto pracujeme na tvorbe novej slovenskej kilometráže (NSK2015), ktorá obsahuje aktuálny stav vychádzajúci zo splavenia danej rieky, jej kartografického zmapovania systémom GPS/ORUXMAPS a zadania do mapového systému. Výsledkom je digitálny model rieky, z ktorého následne po doplnení a kontrole vyextrahujeme kilometráž /km 0 vždy od ústia rieky/ spolu s prehľadnou vodáckou mapou.

Print Friendly, PDF & Email