Bleskovky »

18. decembra 2019 – 22:37

26.12.2019 po zraze o 10:00 hod.
v Pieniny sport center Červený Kláštor 37
Prajem Vám príjemné sviatky
a teším na tradičné stretnutie za každého počasia.
Prípadné info na 905 252043 alebo olejarzavinackryhabodkask

Print Friendly, PDF & Email
Read the full story »
2017
2016
2015
2014
2013
Home » Bleskovky, Enviro, MVE

Vodáci, rybári a súkromné MVE

Submitted by on 5. júla 2012 – 10:37


Vodáci, rybári a novo plánované súkromné malé vodné elektrárne (MVE) na Slovensku

V dnešnej dobe sa eurofondy slovenskou verejnosťou väčšinou chápu ako zdroje zadarmo pridelované z EÚ.

…nie je tomu ale tak…

V skutočnosti 90% eurofondov sú reálne vybrané dane slovenských daňových poplatníkov, ktoré sa najprv prevedú do Bruselu a odtiaľ sa vracajú späť na rozdelenie slovenskými úradníkmi, ktorí ich rozdeľujú podľa zvláštnych kritérií, väčšine občanov neznámymi.

Len zostávajúcich 10% sú príspevky – v skutočnosti dane daňovníkov z bohatších krajín EÚ, ktorí ich odvádzajú s tým, že predpokladajú že čestní úradníci z chudobnejších krajín EÚ ich ako eurofondy pridelia tak, aby slúžili pre prospech obyvateľov celej Európy, ako spoločného územia jej občanov.

Dane daňoví poplatníci odvádzajú preto, aby sa použili účelne a neboli úradníkmi minuté, či dokonca zneužité na zbytočné, prírode a životnému prostrediu škodlivé a nezmyselné projekty.

Za zbytočný projekt možno pokladať napríklad betónovanie zelených plôch na sídliskách alebo vybudovanie cesty na odvoz dreva z prírodnej rezervácie , pričom sa táto nová drevorubačská cesta vydeklaruje ako protipožiarna cesta a takýto súkromný projekt je financovaný cez eurofondy. Keby sa občania zoznámili so všetkými projektami podporenými z eurofondov… v niektorých prípadoch by určite ostali šokovaní, aké zdôvodnenia sa dajú vymyslieť aby vyhovovali kritériám pre pridelenie eurofondov.

Na Slovensku je verejným tajomstvom, že za eurofondy sa žiaľ aj platí.

Jednou z oblastí, kde sa eurofondy pridelujú, sú stavby súkromných MVE, kde údajne sa za pridelenie vodného stupňa platí – niektorí hovoria 10.000, iní 55.000 Eur.

Schéma MVE – v žiadosti o eurofondy na stavbu MVE vždy vyzerá pekne. Voda, vzdutá priehradou padá na lopatky turbíny a tá vyrába elektrickú energiu.

Nie je ale úlohou tohto článku popisovať postup pridelovania eurofondov na stavby súkromných MVE, či princíp prideľovania vodných stupňov bez informácií či nejakej verejnej súťaže, (pričom naše ministerstvá naplánovali až 367 MVE) , ale veľké problémy, ktoré tieto MVE prinášajú rybárom a vodákom.

V žiadostiach o stavebné povolenie na MVE a eurofondy si investori zvykli zamlčať celý rad faktov – napríklad dobre skrývané tajomstvo pred verejnosťou, že na lopatkách turbín skončí prasknutím ich jemných tiel množstvo rýb – ryby sú na VE nehumánne poškodzované, drtené, mliaždené a  pokiaľ prežijú prechod cez MVE zomierajú následne zranené a poškodené na rôzne infekcie a zranenia.

V zahraničí pri výstavbe MVE je tento problém už známy a verejnosť si ho pozorne všíma: verejnosť žiada pri vodných elektrárňach zohľadňovať rybí koncept – ktorý predstavujú  viaceré výstupné a splavovacie pomôcky pre ryby, ako ochrany rýb pred stiahnutím do turbín.

Na Slovensku je ale problém nehumánneho zabíjania rýb považovaný za akoby neexistujúci, resp, lepšie povedané sa zamlčiava a ak sa nedá zamlčať, tak sa marginalizuje.

Ryby sú ale nie len v turbínach ale už aj mrežiach pred turbínami pri ich migrácií zraňované. Navyše nešťasný koncept – jedna za druhou stavané MVE – čiže na seba v reťazi nadväzujúce elektrárne využívajúce aj posledný cm vodného spádu znamenajú nie len ohrozenie, ale dokonca zánik celých prirodzene migrujúcich rybých populácií (hlavátky a ďaľšie…) .Dôsledkom takýchto reťazí priehrad je zároveň strata prirodzeného životného prostredia pre mnohé druhy rýb kvôli zdvihnutiu úrovne pôvodnej hladiny znížením rýchlosti toku rieky v zdrži takmer na nulu s následným zabahňovaním toxickými sedimenami vypúšťaných z kanalizácie miest. Laicky si to možno predstaviť ako náhrada iskrivého životného prostredia tatranského pstruha zabahneným prostredím kapra.

Hľadajú sa stále nové riešenia pre ťažko skúšané ryby – ľahšie priechodzie systémy pre rybochody – vyrianta “štetinového” bypassu.

V Nemecku oproti SR venujú tomuto problému zabíjania už primeranú pozornosť – pri vodných elektrárňach sa musia plánovať, resp. dodatočne dopĺňať 3 trasy pre ryby , ktoré zabezpečia pre ryby šancu obísť túto pre ne životanebezpečnú prekážku – 2 obchádzkové bypasy a kvalitný rybochod.

Situácia v SRN je dnes taká, že sa už z riek dokonca odstraňujú pre ryby neprechodné, alebo nebezpečné prekážky, pri povoľovaní nových zariadení majú vyššiu prioritu ekologické kritériá. Pri starých MVE je potreba úpravy týchto zariadení, ale staré práva majiteľov MVE zainteresovanej verejnosti spôsobujú veľké problémy.

V zimnom období sa v Nemecku môže využívať na výrobu elektrického prúdu iba 1/3 prietoku rieky zvyšné 2/3 zimného prietoku zostáva v toku , čo rybám – ktorým ich konštrukcia tela v zimnom období nedáva pri poranení veľa šancí na prežitie, ponúka možnosť obchádzky MVE a tak ich prežitie.

Ryby, ale aj iné vodné organizmy sú v Nemecku tiež lepšie chránené pred poranením na hrubých a jemných predsadených česlách – sitách.

Pre ryby je možné vytvoriť rôzne cesty, ako sa vyhnúť turbínami. V hlavnom toku proti toku sa vedia dostať cez účinný rybochod. Po prúde v hlavnom toku zase splavom cez hať. Časť rýb, ktoré sa dostanú do náhonu k turbínam, majú ešte šancu obísť turbíny cez bypass. V turbíne ale vždy skončí časť rybej populácie rozmliaždením odstredivými silami rotujúcej turbíny.

Samozrejme, v Nemecku vedia, že takáto ochrana rybej populácie podľa dnes platných zákonov má svoju cenu, ekologické vedomie vzdelaných daňových poplatníkov má ale tiež svoju hodnotu.

Na Slovensku sa pri stavbe MVE nestretávame s ochranou rýb – majitelia MVE nemajú ekonomický záujem chrániť rybiu populáciu – majú logický záujem skôr na množstve vyrobených kW – pokiaľ aj zákony niečo nariaďujú, na príslušných ministerstvách (MŽP SR a MH SR) je verejným tajomstvom, že rybochody pri povolených MVE nie sú v činnosti – znižujú totiž vlastníkom výkon MVE a tým aj zarobené peniaze !

A to aj keď sú stavané z veľkej časti za pridelované eurofondy, čiže z 90% z daní všetkých daňovníkov SR – teda nie sú to darované peniaze niekde z Bruselu, ale v skutočnosti peniaze daňových poplatníkov SR a to aj odporcov MVE…

Stavba rybochodov a ochrana rybej populácie nie je vítanou časťou investície staviteľov MVE – aj preto, že každá vyrobená kWh energie  je dotovaná na základe platných zákonov (aj keď je vyrábaná riekou v majetku štátu) – o čom sa ale v dennej tlači takmer nepíše.

V Nemecku od 1.marca 2010 vstúpil do platnosti nový Zákon o hospodárení s vodou (Wasserhaushaltgesetz).

V ňom § 35 konktrétne určuje ekologické podmienky pre vodné elektrárne: ich prevádzka je možná len v tom prípade, pokiaľ sú realizované také opatrenia k ochrane vodnej populácie pre prechod cez MVE, ktoré dokázateľne garantujú, že ryby pri svojej migrácii prejdú týmto vodným dielom nepoškodené

 

Ružbašská Míľava – MVE pred dokončením, neviem si predstaviť ako by takýto zásah do rieky mohol spĺňať požiadavku o navrátení do pôvodného stavu…

§ 34 stanovuje, že zriadenie vzdutia, zmeny charakteru vodného toku a prevádzka vzdutia sa povolí len vtedy , pokiaľ sa môže kedykoľvek (ak to budú vyžadovať hospodárske alebo ekologické dôvody) obnoviť pôvodný stav. (To slovenské riešenia MVE nemožňujú)

V roku 2007 vstúpilo do platnosti tiež Nariadenie EÚ číslo 1100/2007:

Toto nariadenie určuje členským štátom EÚ povinnosť, zabezpečiť redukovanie ľudskou aktivitou spôsobenej úmrtnosti úhorov tak, aby minimálne 40% proti toku migrujúcej populácie úhorov dosiahlo svoje neresisko.

Či MŽP SR ako hlavný iniciátor zriaďovania 367 nových MVE a ich reťazenia na vodných tokoch na Slovensku sleduje dodržiavanie tejto smernice je otázne…

Uspokojivo riešená hať. Vpravo hore je odbočka k MVE mimo hlavného toku, vľavo rybochod a bezpečný splav pre vodákov . Toto riešenie umožňuje kedykoľvek vrátiť hlavný tok do pôvodného stavu. Zdroj: Die Wasserrahmmenrichtlinie – Bundesministerium fur Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Mai 2010, 2. Auflage

Žiaľ pri povolovaní MVE je snaha nepripustiť do rozhodovania pri schvalovaní stavby verejnosť. Keď sa investori do MVE chcú zbaviť účastníkov týchto konaní, tak sa snažia obísť EIA, čiže posudzovanie vplyvov na životné prostredie – pretože dobre vedia, že vplyv MVE na životné prostredie je enormný , pre mnohé dnes existujúce biotopy, brehové porasty a tvar krajiny dokonca bude fatálny. Verejnosti je málo známe, že posudok EIA musí byť ešte pred stavebným povolením. Keďže stavebné povolenia vydávajú obce, obecné úrady tým že nedodržujú povinnosť trvať na EIA porušujú vydaním stavebného rozhodnutia pre MVE úmyselne zákony.

Pri vydávaní stavebných povolení na MVE v obciach vidíme často rýchle, až akoby chvatné konanie, akoby išiel vlak, v skutočnosti ale aby si nikto nevšimol, že sa akosi zabúda na EIA. Ale nejde  zabudnutie – investori to veľmi dobre vedie, len sa to snažia obísť.

EIA má totiž pre všetkých slovenských občanov, teda nie len domácich (ktorým nie je ľahostajná ochrana životného prostredia) ten zmysel a význam, že ktokoľvek sa prihlási ako jej účastník, je automaticky účastníkom aj v územnom a stavebnom konaní. Keď sa investori chcú zbaviť kritikov ich počínania, tak sa snažia vždy obísť EIA. Posudzovanie podľa EIA navyše musí platiť investor – aj keď v takomto prípade samozrejme existuje nebezpečenstvo, že si investor vyberie takého spracovateľa EIA ktorí bude mať zaplatené za to, čo tam chce.

Kanoe ponúka nádhernú perspektívu na vodný tok a údolie rieky – MVE tečúcu rieku zmení na „rybník“, postupne zanášaný sedimentami

Pohľad vodákov na naplánovaných 367 MVE na Slovensku je v podstate katastrofou. Vodáci sú tvrdo šokovaní hlavne tým , že koncept výstavby MVE vzišiel z pôdy MH SR, pod ktorý spadal rezort CR, keďže znamená zánik vodáckej vetvy CR.  Aj to, že dnes spadá oblasť CR aktuálne pod MD SR – zase prekvapuje, že úradníci MD SR si len málo všímajú a nezabraňujú prerušovaniu dovtedy slobodných vodných ciest. Dokonca hrozí, a už sa aj stáva, že súkromní majitelia MVE si už vodný tok budú ohradzovať plotom. Navyše veľa umelých stupňov na našich riekach je pre vodákov, ale aj napr. používateľov cyklo-chodníkov na brehoch riek (napr. Poprad – Svit) životu nebezpečných.

Problém je ten, že 10.000 evidovaných vodákov a asi ďaľších 40.000 až 100.000 neevidovaných vodákov je takto investormi bez náhrady vytláčaných do zahraničia. Zážitkové dovolenky na tečúcej vode v SR spejú do nevratného zániku,  Ministerstvo životného prostredia SR neprotestuje a súhlasí s likvidáciou starých brehových porastov a ich nahrádzaním skalami vyloženými brehmi – šokujúco neochraňuje brehové porasty, ale súhlasí so zánikom tôní, starých lužných porastov a biotopov rýb.

Je naivné si myslieť, že MVE a stojace vody prilákajú turistov, ako to zavádzajúco popisujú investori vo svojich žiadostiach o výstavbu MVE – opak je pre cestovný ruch a vodnú turistiku pravdou – turisti z takýchto stojacích vôd odchádzajú – viď napríklad Krpeľanská priehrada alebo postavené priehrady na Váhu – pre cestovný ruch sú úplne bezcenné.

Vodáci, ako daňoví polatníci požadujú od úradníkov z ministerstiev, aby hájili aj ich záujmy a nie len záujmy investorov do MVE.

Vodáci od nich žiadajú verejnú diskusiu o potrebe pridelovania profilov spájané s rôznymi podozreniami a celospoločenský konzensus k MVE, ktorý dnes chýba.

Trávenie času na vode je rozšírené a udržuje ľudí fit – doteraz sa vodáci v šoku len nesmelo ozývajú. Stále neveria, že na pôde MŽP SR a MH SR vznikol taký koncept, ako skanalizovanie snáď všetkých vodných tokov na Slovensku a vytesnenie vodáckeho športu do zahraničia.

 

Vodáci MŽP SR, MH SR a MD SR žiadajú:

  1. Ochrana tradičných kľúčových vodáckych tokov – určenie minima vodáckych turistických ciest , ktoré sa zachovajú – dlhodobo navštevovaných a cenných vodáckych úsekov, ktoré zostanú pre pre vodákov trvalo vyhradené a MVE nedotknuté.
  2. Budovanie nových MVE povoľovať zásadne len mimo hlavného toku s tým, že počas vodáckej sezóny bude hlavný tok počas turistickej sezóny – v určené dni a hodiny primerane zásobované vodou tak, aby boli pre vodákov splavné
  3. Existujúce chybne postavené a chvatne povolené MVE bez posudzovania vplyvu na EIA upraviť tak, aby sa dala dosiahnuť pôvodná splavnosť toku a MVE nemuseli prenášať – čo aj zabezpečuje aj Ústava SR.
  4. Využívané MVE po dohode s vodákmi prevádzkovať tak, aby podľa stáleho a na internete zverejneného režimu zabezpečená splavnoť hlavného toku (príklad – Hron – MVE Nemecká , Poprad – MVE Kežmarok a iné…) a tak sa umožnil ich návrat pre využívanie CR.
  5. Podpora nie len staviteľov MVE, ale aj podnikateľov a prevádzky poskytujúcich služby v CR pre vodákov, ako sa už sľubne rozv inuli a primerané odškodnenie postihovaných podnikateľských subjektov stavbami MVE.
  6. Odškodnenie rodín , ktorých členovia zahynuli na nesprávne postavených MVE

Použitá literatúra: Die Wasserrahmmenrichtlinie – Bundesministerium fur Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Mai 2010, 2. Auflage

Print Friendly, PDF & Email

Tags: ,

No Comment »

1 Pingbacks »

  • […] O negatívnych dopadoch malých vodných elektrární na živočíchy žijúce v Hrone, na kvalitu vody, na klímu v okolí vodných elektrárni, na rastliny a stromy, o tom by sa dalo napísať kopec článkov a kopec ich aj bolo zverejnených. Najzásadnejším dokumentom a kritikou vládnej koncepcie výstavby MVE je sťažnosť, ktorú predložili Európskej komisii zástupcovia viacerých občianskych združení. Sťažnosť poukazuje na viaceré legislatívne nezrovnalosti a nesprávnu implementáciu smerníc a medzinárodných dohovorov v národnej legislatíve. Problémom migrácie a rýb sa zaoberá článok portálu kajakar.sk. […]

Leave a comment