Bleskovky »

18. decembra 2019 – 22:37

26.12.2019 po zraze o 10:00 hod.
v Pieniny sport center Červený Kláštor 37
Prajem Vám príjemné sviatky
a teším na tradičné stretnutie za každého počasia.
Prípadné info na 905 252043 alebo olejarzavinackryhabodkask

Print Friendly, PDF & Email
Read the full story »
2017
2016
2015
2014
2013
Home » 2016, Bleskovky

Prielom Hornádu – pravidlá od 1.5.2016

Submitted by on 13. apríla 2016 – 17:38
   Správa NP Slovenský raj plánuje od mája r. 2016 spustiť regulované splavovanie kaňonu Prielom Hornádu. Reaguje tak na veľký záujem verejnosti o túto aktivitu. Keďže daná činnosť predstavuje pre prírodu Slovenského raja aj určitú záťaž a environmentálne riziká, daná aktivita bude limitovaná a vykonávaná pod neustálou kontrolou Správy NP Slovenský raj.
Splavovanie Prielomu Hornádu v Národnom parku Slovenský raj je povolené v termíne od 1.mája do 31. októbra.
Splavovanie je povolené pre jedno alebo dvojmiestne lode – kajaky, kanoe a nafukovacie člny. Viacmiestne lode, rafty a iné vodné dopravné prostriedky sú ZAKÁZANÉ!
Je potrebné mať vlastné lode, Správa NP Slovenský raj ich neposkytuje.

Povolenie na splav vydá Správa Národného parku Slovenský raj po splnení nasledujúcich podmienok

  • výška hladiny rieky Hornád na vodomernej late v Hrabušiciach v deň splavu o 8.00 hod musí byť v rozmedzí 70 cm do 110 cm www.shmu.sk
  • počet lodí obmedzený na 70 denne
  • účastník splavu akceptuje prevádzkový vodácky poriadokktorý je uverejnený na tomto webe a na informačnej tabuli na mieste začiatku splavu v lokalite Hrabušice,Mýto – most 

 mapa splavu

PREDBEŽNÁ REGISTRÁCIA NA SPLAV

Záujemca o splav odošle na na e-mailovú adresu splavprielomuhornadu@gmail.com, svoju požiadavku na konkrétny dátum splavu a čas príchodu na miesto začiatku splavu (Hrabušice, Mýto – most).

Pracovník Správy NP Slovenský raj spätným e-mailom požiadavku potvrdí.

Obsadenosť jednotlivých dní v roku počtom lodí si môžete preveriť v KALENDÁRI ZAREGISTROVANÝCH PLAVIDIEL NA SPLAV PRIELOMU HORNÁDU.

Odporúčame zaregistrovaným účastníkom si priebežne pred termínom splavu kontrolovať vývoj úrovni vodnej hladiny rieky Hornád, pretože v prípade nižšej alebo vyššej hladiny ako je povolené rozmedzie splav nebude možné uskutočniť.

Predbežná registrácia nie je povinná, avšak registrovaní účastníci splavu majú prednosť pred záujemcami o splav, ktorí prídu priamo na miesto nástupu splavu bez registrácie.

Na základe splnenia podmienok pracovník Správy NP Slovenský raj vydá povolenie(lístok) na splav priamo na mieste začiatku splavu v lokalite Hrabušice,Mýto – most podľa dátumu a času Vašej registrácie.

Splavovanie bude možné aj bez predbežnej registrácie priamo na mieste, avšak nezaručuje sa vydanie povolenia na splav z dôvodu prekročenia kapacity – 70 lodí denne.

Pracovník Správy NP bude počas víkendov a štátnych sviatkov v období od 1.mája – 31. októbra prítomný na lokalite Hrabušice, Mýto – most v čase od 8.00 – 9.00 hod, 10.00 -11.00 hod a od 13.00 – 14.00 hod., kedy vydá povolenie. Cez pracovné dni neregistrovaný záujemca o splav má možnosť kontaktovať pracovníka Správy NP Slovenský raj p. Róberta Javorského na telefónnom čísle +421 903 298 223.

Splavovanie Prielomu Hornádu je spoplatnené. Poplatok za 1 osobu na jednorazové splavenie rieky je 10€. Cena zahŕňa poistenie pre prípadný zásah Horskou záchrannou službou.

Platba za povolenie na splav sa bude realizovať v hotovosti priamo na mieste začiatku splavu (Hrabušice, Mýto – most) počas vydávania povolenia na splav.

V prípade nelegálneho splavu Prielomu Hornádu (bez povolenia a dodržania podmienok uvedených v prevádzkovom poriadku) bude udelená pokuta od pracovníkov Správy NP Slovenský raj alebo členov Stráže prírody do výšky 66€.

 

 

Kilometráž Hornádu – http://www.kajakar.sk/kilometraz-sk/hornad-2015/

Mapa Hornádu: http://www.kajakar.sk/wp-content/uploads/2015/07/hornad_h2.png

SHMU limnigraf Hrabušice: http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=hydro_vod_all&station_id=8390 (vodny stav 70-110)

Predbezna registracia – aktualny stav: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cTgaMpwgpI2MnZWpOU09qjYaN5GWndarHleqcNTR5MQ/edit#gid=0

 

 

 

SPLAVOVANIE PRIELOMU HORNÁDU – VODÁCKY SPRIEVODCA

(popis rieky v úseku Hrabušické Mýto – Čingov)

Tok: Hornád
Oblasť: Národný park Slovenský Raj
Vodácka obtiažnosť: WW II/II+
Nástupné miesto splavu: Hrabušické Mýto.
Prístup je od Spišského Štvrtku (z cesty I/18 resp. D1) cez Hrabušice, nástupné miesto je hneď za odbočkou na Betlanovce, tesne pred mostom s možnosťou krátkodobého parkovania
Výstupné miesto splavu: Čingov, turistické stredisko, pod chatou Ihla.
Prístup je z cesty II/536 buď cez Spišské Tomášovce (pozor na výškový limit podjazdu pod železničnú trať) alebo cez Smižany.

Rieka Hornád pramení na severovýchodnom okraji Nízkych Tatier a po viac ako 30 km sa dostáva na okraj Slovenského Raja pri Hrabušiciach. Po krátkej meandrovitej časti rieka opúšťa Hornádsku kotlinu a vstupuje do svojej najkrajšej časti – Prielomu Hornádu. Hornád sa tu prediera dnom hlbokého vápencového kaňonu s vysokými strmými stenami a vytvára úsek, ktorý nemá obdobu vodácky ani krajinársky u nás ani v okolitých krajinách.
Splav Prielomu Hornádu je rozdelený na tri úseky, ohraničené nástupnými resp. výstupnými miestami:
1. Hrabušické Mýto – Hrdlo Hornádu 1,75 km WW II+
2. Hrdlo Hornádu – Letanovský mlyn 4,6 km WW II
3. Letanovský mlyn – Čingov 5,4 km WW II+
Prvá časť splavu vedie cez lúky a po Hrdlo Hornádu tok výrazne meandruje. Splav je charakteristický ostrými zákrutami a množstvom konárov a kmeňov pobrežných stromov a kríkov trčiacich nad hladinu. Nízku drevenú lávku je možné podľa stavu vody podplaviť alebo je nutné plavidlo preniesť. Ak má niekto v tejto časti výrazné problémy, odporúča sa ukončiť splav na prvom (núdzovom) výstupnom mieste v Hrdle Hornádu a vrátiť sa na pešo na nástupné miesto. Prístup autom do Hrdla nie je dovolený.
V Hrdle Hornádu sa rieka vnára do masívu Slovenského raja a nižšie nie je možné predčasne ukončiť splav! Úsek rieky od Hrdla Hornádu po Čingov sa nachádza v najvyššom 5. stupni ochrany prírody. Charakter toku mení, rieka vedie cez úzky kaňon s vysokými skalnými stenami. V závislosti od výšky hladiny je širšia alebo užšia prúdnica, prúd často naráža do skál a prudko mení smer. Osobitým typom nepredvídateľných (a často sa meniacich) prekážok sú spadnuté kmene stromov z okolitých strmých brehov – tie je možné podplaviť alebo obísť. Z dôvodov ochrany prírody je prenášanie lodí zakázané. Správa Národného parku Slovenský raj pravidelne zabezpečuje spriechodnenie toku od popadaných stromov a odpadu.
Pri Letanovskom mlyne je možné v nevyhnutnom prípade ukončiť plavbu. Výstupné miesto sa nachádza pri kartuziánskom moste. Prístup autom na Letanovský mlyn však nie je dovolený, je potrebné prejsť pešo 1 km na okraj lesa, kde končí asfaltová cesta z Letanoviec. Na Letanovskom mylne je možné si tu urobiť prestávku na oddych a občerstvenie, v sezóne je v prevádzke bufet.
Za Letanovským mlynom sa kaňon ešte zúži, charakter sa ale nemení až po Čingov, kde je záverečné výstupné miesto pri chate Ihla na pravom brehu Hornádu. Na ukončenie splavu upozorňuje vodácka značka na moste pri spodnom parkovisku.
Pozor! Počas splavu územím Národného parku je zakázané vystupovať na brehy na iných ako oficiálnych výstupných miestach! Rešpektuj pokyny pracovníkov Správy Národného parku Slovenský raj a stráže prírody!

 

 

 PREVÁDZKOVÝ VODÁCKY PORIADOK

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa národného parku Slovenský raj, Štefánikovo námestie 9, 052 01 Spišská Nová ves, je správcom národného parku Slovenský raj, ktorý bol vyhlásený Nariadením vlády SSR č. 23/1988 Zb. o Národnom parku Slovenský raj zo dňa 18.01.1988 (ďalej len ako „správca“).

Správca týmto prevádzkovým poriadkom upravuje podmienky využívania úseku horného toku rieky Hornád nazývaného „Prielom Hornádu“ za účelom jeho splavovania v medziach práv a povinností vyplývajúcich zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a súvisiacich právnych predpisov.

čl. 1.

Trasa splavovania: Rieka Hornád v úseku Hrabušické Mýto – Hrdlo Hornádu – Letanovský Mlyn – Čingov (ďalej len ako „Hornád“).

čl. 2.

Termín splavovania: 1.máj až 31. október v roku, pokiaľ správca splavovanie v tomto termíne z osobitných dôvodov písomne neobmedzí. Čas splavovania je určený od hodiny po východe slnka po hodinu pred západom slnka.

čl. 3.

Maximálny počet plavidiel za deň: 70 ks jedno, alebo dvojmiestnych lodí; správca je oprávnený splavovanie Hornádu v danom dni z osobitných dôvodov obmedziť a splavovanie účastníkom splavu v danom dni neumožniť; správca je oprávnený neumožniť splavovanie účastníkom splavu v prípade, že v danom dni už bol presiahnutý maximálny počet plavidiel za deň.

čl. 4.

Splavovanie Hornádu je umožnené iba osobám, ktorých fyzické a vedomostné schopnosti dovoľujú, aby splavovanie absolvovali podľa podmienok určených správcom v tomto prevádzkovom poriadku a to len v prípade, že na vodomernej late Hrabušice – Mýto je stav hladiny Hornádu minimálne 70cm a maximálne 110cm. Rozhodujúcou skutočnosťou, či v daný deň je možné Hornád splavovať, je údaj na stránke SHMÚ daného dňa o 8.00 hod., v prípade výraznej zmeny tohto stavu v priebehu daného dňa je správca oprávnený splavovanie Hornádu obmedziť.

čl. 5.

Každý účastník splavu je povinný:
a) oboznámiť sa a dodržiavať prevádzkový poriadok splavovania, ktorý je uverejnený na informačných tabuliach na Hrabušickom mýte a Čingove a na webe Správy NP Slovenský raj www.npslovenskyraj.sk,
b) splavovať len s jednorazovým platným povolením (lístkom) vydaným správcom účastníkovi splavu a preukázať sa ním spolu s občianskym preukazom alebo iným dokladom totožnosti na výzvu pracovníka Správy Národného parku Slovenský raj alebo člena stráže prírody,
c) splavovať len po oboznámení sa aspoň so základnými zásadami bezpečnosti splavovania a techniky splavovania a so spôsobilým vodáckym vybavením, najmä: kajak, alebo kanoe, pádla, záchranná vesta, prilba, zabezpečenie proti potopeniu lode (vak, barel, lopta); správca neposkytuje účastníkom splavu žiadnu predchádzajúcu prípadu na splavovanie ani žiadne vodácke vybavenie, tieto sú povinní si zabezpečiť všetci účastníci splavu na svoje náklady a zodpovednosť.
d) dodržiavať pravidlá občianskeho spolužitia a svojím správaním nerušiť právom chránené záujmy ostatných osôb, nerušiť okolie neprimeraným krikom,
e) správať sa ohľaduplne k prírode, najmä udržiavať poriadok a čistotu, dodržiavať hygienické predpisy, nevykonávať činnosť, ktorá by viedla k znečisteniu vody, najmä neodhadzovať do vody odpadky.
f) riadiť sa pokynmi pracovníkov Správy Národného parku Slovenský raj a stráže prírody a oznámiť im akékoľvek porušenie tohto prevádzkového poriadku, o ktorom má vedomosť.

čl. 6.

Každému účastníkovi splavu je zakázané:
a) splavovať Hornád pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok alebo v zdravotnom stave, ktorý ktoré ovplyvňuje vedomie, rovnováhu, zrak alebo iné zmyslové orgány účastníka splavu alebo inak vylučuje bezpečné absolvovanie splavovania, resp. tieto látky užívať počas splavovania.
b) splavovať Hornád v rozpore s týmto prevádzkovým poriadkom.
c) poškodzovať prírodné prostredie kaňonu.
d) vystupovať na iných miestach, ako na označených.
e) táboriť, stanovať, bivakovať a zakladať oheň.

čl. 7.

Účastník splavu vykonáva túto činnosť na vlastnú zodpovednosť a svoje nebezpečenstvo. Za prípadné ohrozenie a/alebo poškodenie života a/alebo zdravia účastníkov splavu správca nenesie žiadnu zodpovednosť. Za bezpečnosť a konanie účastníka splavu mladšieho ako 18 rokov nesie zodpovednosť jeho zákonný zástupca, bez ohľadu na to, či zákonný zástupca je alebo nie je prítomný pri splave. Správca nezodpovedá za odcudzenie alebo stratu predmetov účastníka splavu počas splavu. Správca obstaráva pre účastníkov splavu len poistenie pre zásah Horskou záchrannou službou, pričom poistné je zahrnuté v cene jednorazového platného povolenia (lístku) vydaného správcom účastníkovi splavu.

čl. 8.

Nástupné označené miesto splavu je Hrabušické Mýto v obci Hrabušice pri moste na ľavom brehu Hornádu

čl. 9.

Výstupné označené miesto je Čingov pri chate Ihla na pravom brehu Hornádu

čl. 10.

V nevyhnutnom prípade je možné prerušiť splav na označených miestach Hrdlo Hornádu a Letanovský Mlyn. Na tieto miesta je možný prístup motorovým vozidlom len v prípade núdze, ohrozenia zdravia, alebo značnej škode na majetku.

čl. 11.

Správca je oprávnený prostredníctvom pracovníkov Správy Národného parku Slovenský raj alebo členov stráže prírody zrušiť povolenie na splavovanie Hornádu lodiam, ktorých ktorýkoľvek člen posádky porušil ustanovenia tohto prevádzkového poriadku, a vyzvať celú posádku na okamžité opustenie Hornádu. Účastníci splavu sú povinní túto výzvu správcu bezodkladne rešpektovať a splav ukončiť.

čl. 12.

Tento prevádzkový poriadok je platný a účinný od 1.5.2016. Správca je oprávnený tento prevádzkový poriadok zmeniť. Pre úpravu podmienok splavovania Hornádu je rozhodujúci ten prevádzkový poriadok, ktorý je pri začatí splavu uverejnený na informačných tabuliach na Hrabušickom mýte a Čingove a na webe Správy NP Slovenský raj www.npslovenskyraj.sk. Za účastníka splavu na účely tohto prevádzkového poriadku sa považuje aj osoba, ktorá vykonáva splavovanie Hornádu bez toho, aby jej bolo správcom vydané jednorazové platné povolenie (lístok).
Súčasťou prevádzkového poriadku je priložená mapa.

Print Friendly, PDF & Email

1 Pingbacks »