Bleskovky »

18. decembra 2019 – 22:37

26.12.2019 po zraze o 10:00 hod.
v Pieniny sport center Červený Kláštor 37
Prajem Vám príjemné sviatky
a teším na tradičné stretnutie za každého počasia.
Prípadné info na 905 252043 alebo olejarzavinackryhabodkask

Print Friendly, PDF & Email
Read the full story »
2017
2016
2015
2014
2013
Home » 2018, Bleskovky, MVE

Vodáci a právo

Submitted by on 20. septembra 2018 – 18:12

Aj oblúk rieky treba zarovnať podľa pravítka

VODÁCI A PRÁVO

 

     Slovenským úradom  už je známe, že vodáci, ktorých počet na Slovensku odhadujeme asi na 50.000 nie sú spokojní so stavom vytesňovania  vodákov z riek staviteľmi malých vodných elektrární (MVE). Vodáci boli lavínou stavania MVE donútení sa zviditeľniť a zorganizovali tri verejné demonštrácie – dve v Banskej Bystrici a jednu v Karlovej Vsi v Bratislave, kde úradom verejne adresovali aj prostredníctvom TV svoje legitímne výhrady .

 

Na postavené, aj na uvažované MVE sa vodáci pozerajú z pohľadu práva a  Ústavy SR  negatívne.

V zmysle Ústavy SR  sa pri stavbách MVE trvalo porušuje  rad bodov Ústavy SR a porušujú sa aj ľudské práva  občanov – vodákov –  obzvlášť hendykepovaných – napríklad rodín vodákov s malými deťmi, starších vodákov – seniorov,  či telesne postihnutých vodákov, ktorí ale všetci radi trávia leto na tekúcej vode….

 

Títo všetci majú prirodzene právo na bezproblémový prechod cez staré, či nové MVE – bez nutnosti vystupovania a ručného!  prenášania svojich lodí a ťahania svojej  batožiny okolo stavaných MVE. Žiaľ , súkromní stavebníci  MVE stavajúci si svoje súkromné diela v koryte rieky to nerešpektovali. Nevieme kto im povolil  nútiť vodákov zastaviť pred MVE , vyťahovať lode z vody a niesť ich okolo MVE   na vzdialenosť aj mnohých stoviek metrov .

Vodáci splavujúci tradične vodácke trasy – rieky Hron (viď kultová pieseň skupiny Elán – Splavovali spolu Hron) , horný Váh, Malý Dunaj, Poprad ….. kde dovtedy žiadne prekážky na vodnej ceste historicky neboli.

 

Podľa článku 1 Ústavy bod (2) Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, a svoje ďalšie medzinárodné záväzky – čo  sú aj záväzky SR na ochranu práv detí,  invalidov, starších ľudí a uľahčovanie ich pohybu  –   takíto  vodáci majú právo uskutočňovať plavby na malých plavidlách po slovenských riekach, bez potreby núteného vystupovania a obchádzania nových MVE. Stavitelia MVE sťažujú, až znemožňujú ich pohyb.

 

Diskrimináciu  vodákov uskutočňujú  privátne osoby – jednotlivci – prenájomcovia profilov na slovenských riekach. 

Investori využívajú pritom článok 2 Ústavy SR, ktorá v čl.(3) hovorí, že každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá – žiaľ na Štátnej plavebnej správe, a na Sekcií vodnej dopravy pri Ministerstve dopravy SR na vodákov odborne pozabudli a tak neexistuje zákon/predpis, ktorý by stavebníkom MVE zákonom predpisoval vytvárať pri stavbe MVE také opatrenia, aby vodáci prechádzali cez MVE bez vystupovania, vyťahovania lodí na breh a ručného prenášania batožiny a malých plavidiel. Tak dnes došlo už k alarmujúcemu stavu – priečnych bariér na tokoch (MVE) vyrástlo a ďalej vyrastá priveľa.

 

Stavebníci MVE tým ale zároveň porušujú aj čl.16 ústavy SR, ktorý v bode (2)  hovorí: Nikoho nemožno …..podrobiť………………. ponižujúcemu zaobchádzaniu …… Stavebníci MVE vodákov z hľadiska práva ponižujú, pretože sa zdá, že seba považujú za vyššie postavené a politicky privilegované osoby a majú oprávnenie  vodákov  prinútiť vystúpiť a prenášať veci okolo ich MVE.  Horšie je, že pri reťazení MVE od seba každých pár kilometrov vodákov  de facto z riek vytesňujú –  –  fyzicky sa jednoducho nedá zvládnuť niekoľko prenášok za deň. Aby sa paradox činnosti staviteľov MVE  lepšie priblížil čitateľovi, možno prirovnať stavbu MVE na rieke so situáciou, keď si stavebník súkromnú veternú elektráreň  postaví na miestnej ceste a núti motorové vozidlá, aby jeho stavbu aj cez priekopy obhádzali po poli……

 

Podľa čl. 18 Ústavy SR odsek (1): Nikoho nemožno poslať na nútené práce alebo nútené služby –  v prípade vodákov pri doplavení sa k súkromným MVE sa to v SR deje – vodáci sú majiteľmi MVE donútený vystúpiť a vykonávať prácu – prenos svojich ťažkých plavidiel a batožiny okolo MVE.

Tým stavitelia MVE porušujú aj čl.19 odsek (1) Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti……………

My vodáci sa pri vystupovaní pred MVE sa cítime ako občania druhej kategórie – niekto má právo kľudne a beztrestne si postaviť bariéru na tradičnej verejnej vodnej ceste a druhého núti túto bariéru po brehu obchádzať – toto nás vodákov ako občanov SR ponižuje a frustruje. 

 

Stavebníci MVE sú pritom iba prenajímatelia vodných profilov, kam vkladajú svoju betónovú stavbu. Nie pozemok, ale iba betón a kovové konštrukcie postavené v toku rieky je ich majetkom.

Pri jeho stavbe ale porušujú článok 12 Ústavy SR  odsek (3):  Vlastníctvo zaväzuje. Nemožno ho zneužiť na ujmu práv iných….

Vlastníci MVE ale svoje stavby zneužívajú na obmedzenie práv iných…. v tomto prípade vodákov obmedzujú v práve ako doposiaľ (do výstavby MVE) plynulo splavovať tradičné vodné cesty.

Ujmu – až likvidačnú spôsobujú aj svojim kolegom –  podnikateľov podnikajúcich ako oni pri riekach –  tých bez akejkoľvek adekvátnej náhrady podnikateľsky likvidujú.  Podnikatelia  v miestnom  vodáckom  cestovnom ruchu  dokázateľne utrpeli  značné finančné  straty výstavbou MVE – pod Liptovským Hrádkom vodáci napríklad už úplne vymizli. Týmto podnikateľom stavebníci MVE nič nekompenzovali (asi pokladajú za samozrejmosť, že pri podnikaní na riekach oni majú právo obmedziť bez náhrady iných.

 

Stavebníci MVE sa občanom zvyknú vyhrážať žalobami za ušlý zisk pri výrobe elektriny pri pozdržaní stavebného povolenia. Straty iných podnikateľov si ale nevšímajú, nevšímajú si ani vyššie náklady vodákov, ktorí za tečúcimi vodáckymi riekami budú musieť chodiť za chvíľu už len do zahraničia.

 

Nás vodákov mrzí, že úrady, ktoré nás majú zastupovať a chrániť  naše ústavné práva – konkrétne  Ministerstvo dopravy SR,   jej vodná sekcia a podriadená organizácia Štátna plavebná správa sa správali pri boome výstavby MVE aj napriek mnohým telefonickým či  písomným sťažnostiam vodákov vyzývajúcich  MD SR k zásahu ako mŕtvi chrobáci –  vodákov používajúcich vodné cesty  nezastupovali a dovolili, aby so voči vodákom a zvlášť hendykepovaným vodákom plošne porušovala Ústava SR staviteľmi MVE.

Na MD SR by sme čakali, že ovládajú  v Ústave SR hlavne čl. 23 odsek (1): Sloboda pohybu … sa zaručuje….

Stavbami  MVE vo veľmi veľkom rozsahu, dlhoročne sú úradníkmi MD SR  porušované práva vodákov na slobodu pohybu po slovenských riekach. Rieky si ich stavebníci de facto privatizovali a pod rúškom výroby elektrickej energie už dokonca oplocujú !!! aj brehy riek pri MVE – čím ešte viac sťažujú  vodákom svoje lode okolo MVE prenášať ( napríklad MVE Uhorská Ves a ďalšie..).

 

V tejto súvislosti treba uviesť a doplniť , že inštalované zdroje elektriny v SR sú cca dva a pol násobne vyššie, ako sú potreby SR.  Elektrinu v SR niet kde ekonomicky umiestniť. Niektoré nové, iba nedávno inštalované  zdroje – ako napríklad paroplyn Malženice ( možná výroba cca 2 TWH , čo je zhruba 7 % potrieb Slovenska)  boli preto dokonca zakonzervované. Zo zahraničia sa ponúka v niektorých chvíľach elektrina  úplne zadarmo (veterné elektrárne na severe Nemecka), preto sa  istá časť prúdu vtedy samozrejme dováža a pri nahliadnutí do štatistík potom vzniká nesprávne vo verejnosti pocit nedostatku elektriny. Dováža sa ale elektrina, ktorá je takmer úplne zadarmo, dokonca má niekedy aj zápornú cenu.

Pri spustení JE Mochovce, blok 3 a 4 (ročná produkcia cca 6 TWh) vznikne v SR obrovská nadprodukcia elektriny s potrebou takmer celú produkciu (cca 6 TWh)  vyviesť do zahraničia….

 

Na energetickej burze v Lipsku sa dnes ponúka 1 kWh elektriny za cca 3 centy. Producent elektriny v MVE ale 15 rokov dostáva okrem tejto ceny aj príplatok na každú vyrobenú 1 kWh elektriny ďalších cca 9 centov.

To je myslíme pravý dôvod porušovania Ústavy SR a ľudských práv vodákov –  PENIAZE.

 

V prirodzenom trhovom prostredí produkcia elektriny bežnej malej vodnej elektrárne (napríklad na Hrone) je taká, že vo finančnom vyjadrení, predstavuje ročný obrat/tržbu  iba cca 300.000 Eur,- čo  je obrat možno dobrej krčmy na dobrom mieste. Od toho treba odpočítať náklady – napríklad aj odpisy za výstavbu – pokiaľ ale výstavba neprebehla z dotácií a eurofondov. Bez dotácií na výstavbu, bez potreby zakúpiť si vlastný pozemok  mimo rieky, nepredstavujú MVE pre reálne uvažujúceho investora žiaden super biznis! Sú oveľa zaujímavejšie a výnosnejšie oblasti podnikania.

Deformovaný podnikateľský trh ale prináša kadečo – aj výstavbu MVE , aj porušovanie Ústavy SR

Biznis MVE podnikateľom  zabezpečujú  nesystémové  príjmy – čo sú  15 ročné dotácie na výkupné ceny elektriny, na ktoré sa investorom skladajú obyčajní občania – aj vodáci. Vodáci prispievajú aj na rôzne dotácie na rôzne podivné modernizácie úplne nových MVE . napríklad na zvýšenie výkonu MVE – ktoré sa  dejú už pár rokov ! po skolaudovaní stavy novej MVE –

Vodáci si odvádzaním daní a z donútenia štátu de facto financujú porušovanie svojich práv….

 

 

Očakávame, že nezákonnosti a porušovanie Ústavy SR konečne skončí a budeme pozorne sledovať, ktorí politici a politické strany v tejto veci zjednajú nápravu.

Print Friendly, PDF & Email